Krátke zaujímavosti

Guľový blesk - prejavuje sa ako guľovitý útvar najčastejšie o priemere niekoľko centimetrov až decimetrov, rôznych farieb od žltej až po modrú, pohybujúci sa obvykle po dobu niekoľko sekúnd až minút rôznymi smermi a zanikajúci buď výbuchom, alebo aj celkom pokojne. Veda považuje už dlhú dobu existenciu guľového blesku za nesporne preukázanú celým radom dôveryhodných pozorovaní. Avšak teoretické vysvetlenie, ako aj experimentálna simulácia tohto javu v laboratóriu za definovaných a opakovaných podmienok sú nejasné.
_________________________________________________________________________

Vedeli ste, že existuje nekonečný počet pravidelných dvojrozmerných mnohouholníkov. Avšak koľko je pravidelných trojrozmerných tvarov s rovnakým počtom stien, uhlov a plôch? Už starovekí Gréci zistili, že ich je len päť a nazývajú sa platónske telesá.
_________________________________________________________________________

Kvadratúra kruhu je geometrická úloha, v ktorej treba len za pomoci pravítka a kružidla skonštruovať štvorec, ktorý má totožný plošný obsah ako zadaný kruh. Kvadratúru kruhu sa neúspešne snažili vyriešiť už antickí Gréci, v novoveku sa stala populárnou (neriešiteľnou) úlohou hlavne pre amatérskych riešiteľov matematických rébusov. Slovné spojenie „kvadratúra kruhu“ sa začalo používať aj na označenie neriešiteľnej úlohy.

_________________________________________________________________________

31 je prvočíslo
331 je prvočíslo
3 331 je prvočíslo
33 331 je prvočíslo
333 331 je prvočíslo
3 333 331 je prvočíslo
33 333 331 je prvočíslo

Je aj číslo 333 333 331 prvočíslo?
Odpoveď je nie, pretože sa dá zapísať ako 17 * 19 607 843

Matematik potrebuje vždy dôkaz ;)
_________________________________________________________________________

Vedeli ste, že násobenie prvočísel nie je ťažké, avšak aké to je keď ich chceme rozložiť na prvočinitele? Pri skutočne veľkých číslach je to takmer nemožné. V skutočnosti ide o taký ťažký oriešok, že sa vďaka tomu prvočísla dokonale hodia na tajné kódy. „Zámkom“ kódu je obrovské číslo a „kľúč“ sa skladá z jeho prvočiniteľov.
_________________________________________________________________________

Vedeli ste, že okraj vesmírneho horizontu, teda pozorovateľný vesmír, je vzdialený viac ako 13,7 miliardy svetelných rokov? Avšak keďže sa vesmír rozpína, tak teleso ktoré vyžiari svetlo sa naďalej vzďaľuje. Preto celková vzdialenosť môže byť až 41 miliárd svetelných rokov, takže priemer nášho kozmického horizontu je 82 miliárd svetelných rokov.
_________________________________________________________________________

Vedeli ste, že akýkoľvek list papiera sa dá obvykle preložiť (na polovicu) iba asi sedemkrát? Skúste si to ;) Výsledkom je 128 (2 na 7) vrstiev papiera. Ak by (teoreticky) takýto papier bol preložený 42-krát, vrstva papiera by mala hrúbku rovnajúcu sa vzdialenosti zo Zeme na Mesiac.
_________________________________________________________________________

Vedeli ste, že vesmír tvorí len 12 častíc hmoty, držiacich pohromade 4 prírodnými silami?
_________________________________________________________________________

Vedeli ste, že kvôli relativistickej deformácii časopriestoru v silnom gravitačnom poli plynie čas na povrchu Slnka o 64 sekúnd za rok a v jadre Slnka dokonca až o 5 minút za rok pomalšie ako na Zemi?
_________________________________________________________________________

Vedeli ste, že než k nám dorazí svetlo z hviezd, tak sú už na inom mieste než kde ich teraz vidíme alebo niektoré dokonca už zanikli? Napr. hviezda Polárka je od nás vzdialená asi 430 svetelných rokov, takže ju vidíme takú, aká bola v dobe Williama Shakespeara a svetlo, ktoré teraz vidíme z galaxie NGC 1300, sa k nám vydalo z doby, keď po našej planéte behali poslední dinosaury!
_________________________________________________________________________

Vedeli ste, že Zem rotuje okolo svojej osi takmer konštantnou rýchlosťou 465 m/s, čo je 1 670 km/h (merané na rovníku), povedali by ste to? ;) Môžete si to jednoducho vypočítať cez vzorec rýchlosť = dráha / čas. Dráha je obvod kružnice, ktorú tvorí rovník čiže 2*pí*6378000 (polomer Zeme v metroch). A čas je cca 24 hodín čo je 86400 sekúnd. No a po vydelení nám vyjde približne 465 m/s :)

Komentáre