Čísla

Dnes som si čítal niečo o dokonalom čísle a v tom ma napadlo, aké rôzne "pomenovania" čísiel sú. Preto som vytvoril túto stranu, kde ich budem pridávať. Môžete aj vy písať do komentárov aké ďalšie čísla poznáte, ak sa vám nechce čakať než ich pridám ja ;)
__________________________________________________________________________
Dokonalé číslo
Dokonalé číslo je také prirodzené číslo, ktoré sa rovná súčtu svojich vlastných deliteľov okrem seba samého. Príkladom dokonalého čísla je číslo 6 keďže jeho vlastné kladné delitele sú 1, 2, 3 a ich súčet je 1+2+3=6. Pytagoras dokázal, že žiadna mocnina dvojky nie je dokonalým číslom. Dodnes nie je jasné, či existujú nepárne dokonalé čísla.

Abundantné číslo
Abundantné číslo je také prirodzené číslo, že súčet jeho vlastných deliteľov je väčší, ako ono samo. Napríklad číslo 12 je abundantné, keďže jeho vlastné delitele sú 1, 2, 3, 4, 6 a ich súčet 1+2+3+4+6=16 je číslo väčšie než 12. Najmenšie nepárne abundantné číslo je 945.

Redundantné číslo
Redundantné číslo je také prirodzené číslo, že súčet jeho vlastných deliteľov je menší, ako ono samo. Napríklad číslo 14 je redundantné, keďže jeho vlastné delitele sú 1, 2, 7 a ich súčet 1+2+7=10 je číslo menšie než 14. Všetky prvočísla a všetky vlastné delitele redundantných a dokonalých čísel sú redundantné.

Priateľské čísla
Prirodzené čísla m a n nazývame priateľské čísla, ak súčet vlastných deliteľov čísla m sa rovná číslu n a naopak. Prvé dve priateľské čísla sú 220 a 284.

Transcendentné číslo
Transcendentné číslo je každé reálne číslo (alebo aj komplexné číslo), ktoré nie je algebrické číslo.
Transcendentnými číslami sú napríklad Ludolfovo číslo pí alebo Eulerovo číslo e. Množina transcendentných čísel je nespočítateľná množina. Až do roku 1844 nebolo známe, či existuje aspoň jedno transcendentné číslo.

Iracionálne číslo
Iracionálne číslo je každé reálne číslo, ktoré nie je racionálne, teda nedá sa vyjadriť pomerom dvoch celých čísel. Presnejšie, iracionálne číslo je každé reálne číslo ktoré sa nedá vyjadriť v tvare m/n, kde m a n sú cele čísla pričom n je nenulové. Príkladom iracionálneho čísla je druhá odmocnina z čísla 2.
Všetky transcendentné čisla sú iracionálne.

Racionálne číslo
Ako racionálne číslo sa v matematike označuje reálne číslo, ktoré sa dá zapísať ako podiel celého a prirodzeného čísla, väčšinou zapísaný v tvare a/b, kde b nie je nula a a a b sú celé čísla. Množina všetkých racionálnych čísel sa označuje Q.

Algebrické číslo
Komplexné číslo α sa nazýva algebrické číslo, ak existujú racionálne čísla a0, ..., an; an ≠ 0 také, že α je koreň polynómu a0 + a1x + ... anxn . Algebrickými číslami sú všetky racionálne čísla, ale aj niektoré iracionálne čísla. Napr. druhá odmocnina z čísla 2 je algebrické číslo, pretože je koreňom rovnice x2 – 2 = 0.

Eulerovo číslo
Číslo e alebo Eulerovo číslo je matematická konštanta a základ prirodzeného logaritmu. Popri pí a imaginárnej jednotke i, je e jedno z najvýznamnejších čísel v matematike. Má viacero ekvivalentných definícií. Používa sa pri exponencionálnych výpočtoch úrokov, výpočtoch teórie pravdepodobnosti, pri výpočte prírastku stromov a živočíšneho tkaniva, v elektronike a inde. Jeho hodnota na 30 desatinných miest je: e = 2,718281828459045235360287471352...

__________________________________________________________________
O Skewesovom a Grahamovom čísle nabudúce :)

Komentáre